Teollisuusalan linkkejä

 • Business Europe
  Business Europe on työnantajien Eurooppa-tason etujärjestö, joka edustaa EU-maiden työnantajajärjestöjä mm. komission ja EU:n parlamentin suuntaan.
 • Euroopan komission Suomen edustusto
  Euroopan komission Suomen edustusto kertoo kansalaisille ja tiedotusvälineille Euroopan komission toiminnasta ja tavoitteista. Informaatiota löytyy eduston palveluista, historiasta, ajankohtaisista asioista, julkaisuista ja tapahtumista.
 • Johtamistaidon opisto ry
  Johtamistaidon Opisto JTO tarjoaa yksilö- ja yritysasiakkailleen koulutus- ja kehittämispalveluita.
 • Keskuskauppakamari
  Keskuskauppakamari toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä on kauppakamarien yhteistyöelin. Tavoitteena on, että Suomi on hyvän yritystoiminnan sijaintipaikka myös tulevaisuudessa. Kattavaa tietoa ajankohtaisista asioista sekä uutisista.
 • PKT-säätiö
  PKT-säätiön tarkoituksena on edistää pk-yritysten liikkeenjohdollista osaamista. Sivuilla hakupalvelu-uutuudet: terveyttämiskonsulttien hakupalvelu, ICT-asiantuntijatietokanta ja hallitustyön asiantuntijatietokanta Haltika.
 • Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
  ELKA turvaa suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen. ELKAssa oleva materiaali on tarkoitettu tiedon tarvitsijoiden hyvödynnettäväksi.
 • TAT-Ryhmä
  Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT vastaa teollisuuden ammatinvalintaviestinnästä sekä järjestää toimittajille koulutusta ja tutustumista yrityksiin. Lisätietoa niistä TAT-ryhmän sivustolla.
 • Tilastokeskus
  Tilastokeskuksen tehtävä on koordinoida valtion tilastotointa. Tarjolla on myös standardituotteita, palveluja sekä tilauksesta mm. räätälöityjä selvityksiä, tilastoaineistoja ja tutkimuspalveluja, josta lisää informaatiota saa Tilastokeskuksen sivustosta.
 • Työsuojelurahasto
  Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta. Sivustolta saa tietoa rahoitus mahdollisuuksista mm. stipendeistä sekä tiedotus- ja koulutushankkeista.
 • Valtioneuvosto
  Valtioneuvoston sivustolla on tietoa nykyisestä hallituksesta, hallituksen toiminnasta, valtioneuvostosta, ministeriöstä sekä Euroopan Unionista. Sivuilla myös kuvia presidenttiemme muotokuvista.

Ammattiyhdistykset

 • Ammattiliitto Pro
  Ammattiliitto Pro on suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suurin jäsenliitto.
 • Elintarviketeollisuusliitto Ry
  Elintarviketeollisuuden työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen etujärjestön sivusto, josta löytyy aiheeseen liittyviä tutkimuksia, tilastoja, tapahtumia, julkaisuja sekä paljon ajankohtaisia asioita.
 • Kemianteollisuus Ry
  Kemian toimialan tuotteet vaikuttavat merkittävästi meidän arkipäivään sekä ympäristömme hyvinvointiin. Kemia on myös merkittävä toimija kansantaloudessa. Kemianteollisuus Ry tarjoaa infoa järjestön toiminnasta ja ajankohtaisia tiedotteita sivuillaan.
 • Koneyrittäjien Liitto
  Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö, joiden sivusto sisältää tietoa FinnMetkon Koneyrittäjä-lehdestä, koneyrittäjien koulutuksesta sekä FinnMetko-messuista.
 • Kumiteollisuus Ry
  Kumiteollisuus Ry on kotimainen kumiteollisuutta harjoittavien sekä kumia raaka-aineenaan käyttävien yritysten yhteenliittymä elinkeino- ja työnantajapoliittisissa asioissa. Sivustosta saa perustietoa kumista ja sen historiasta.
 • Lääketeollisuus Ry
  Lääketeollisuutta ja lääkehoitoa koskeva sivusto, josta saa paljon tietoa ajankohtaisista asioista, erilaisista lääke julkaisuista sekä tilastoista.Tietoa löytyy myös lääkevahinkovakuutuksesta.
 • Meijerialan Ammattilaiset mvl
  Meijerialan Ammattilaiset MVL ry. ajaa meijerialan erikoiskoulutettujen asiaa. Sivuilta voi tilata Maitotalous-lehden ja Meijerikalenterin, joka palvelee käyttäjäänsä monipuolisena alan hakuteoksena.
 • Metallityöväen Liitto Ry
  Metallityöväen liitton sivustosta saa alasta kiinnostunut tietoa suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielellä.
 • Metsäteollisuus Ry
  Metsäteollisuus Ry edistää puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa sekä EU:ssa. Metsäteollisuudella on merkittävä vastuu Suomen luonnosta, joten sivuilta löytyy myös paljon ympäristöön liittyvää tietoa.
 • Paperiliitto Ry
  Paperiliittoon ovat järjestäytyneet ammattiosastojensa kautta lähes kaikki paperi- ja puumassateollisuudessa sekä paperinjalostuksessa työskentelevät työntekijät. Paperiliitto r.y julkaisevat sivuillaan myös Paperiliitto-lehteä.
 • Puu- ja erityisalojen liitto
  Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan, venealan ja maatalousalojen työntekijöiden etujärjestö.
 • Puusepänteollisuus ry
  Puusepänteollisuuden liitto Ry:n sivut pitävät sisällään kalusteteollisuuden tilastotietoa kotimaasta sekä Euroopasta. Informaatiota löytyy myös historiasta sekä huonekalujen hoidosta.
 • Rakennusliitto
  Rakennusliitto ry:n tarjoaa asiakkailleen sivustoillaan tietoa liitosta, jäseneksi ryhtymisestä, mutta myös tietopaketin pienrakentajille. Aina ajankohtaisia asioita löytyy tapahtumakalenterista.
 • Rakennusteollisuus RT Ry
  Rakennusteollisuus RT ry:n sivuilta saa tietoa järjestön toiminnasta, sekä ympäristöasiasta. Kuluttajille löytyy opaspaketteja mm. asunnonostosta, tonttien myynnistä, remontoinnista sekä rakennuksesta. Nuorille löytyy tietoa erikseen mm. koulutuksesta.
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL Ry
  Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on elintarvike- ja nautintoaineteollisuudessa työskentelevien ammattiliitto. Sivuilla tietoa liiton 100-vuotisesta historiasta.
 • Suomen Konepäällystöliitto
  Konepäällystöliiton jäsenet työskentelevät energialaitoksissa, paperiteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Kotisivuilla tietoa jäsenyydestä ja siihen liittymisestä.
 • Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL Ry
  Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry. Insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Informaatiota löytyy mm. järjestön toiminnasta ja uutisista.
 • Sähköalojen Ammattiliitto Ry
  Liiton jäsenet työskentelevät sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa tai opiskelevat alan ammatteihin. Sivuilla myös Sähköliiton omaa alaa koskeva keskustelupalsta.
 • Teknokemianyhdistys
  Teknokemian Yhdistyksen sivusto tarjoaa asiakkaalleen tietoa yhdistyksestä, ympäristöpolitiikasta ja kemikaaleista. Lisäksi myös tietopaketti pyykinpesuun.
 • Teknologiateollisuus ry
  Teknologiateollisuus Ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa. Sivuilta saa tietoa alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, tulevista seminaareista sekä projekteista.
 • Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Ry
  Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry. ajaa jäsenyritystensä kaupallisia etuja ja neuvoo yrityksiä teollisuus ja kauppapoliittisissa asioissa. Sivustolta löytyy mm. kuitu- ja pukeutumisoppaita sekä tietoa ympäristöä koskevista asioista.
 • Yleinen teollisuusliitto
  Yleinen Teollisuusliitto YTL on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto, jonka tehtävänä sääntöjen mukaan on edustaa ja valvoa jäsenyritystensä yhteisiä etuja.

Elinkeinoelämän järjestöt

 • AKAVA
  AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Sivuilla osio mm. opiskelijoille, jotka ovat tärkeä osa AKAVAa ja sen jäsenjärjestöjä.
 • Energiateollisuus ry
  Energiateollisuus ry:n sivuilta saa tietopaketteja mm. sähkötuotannosta, kaukolämmöstä sekä energiansäästöstä. Lisäksi sivut antavat mahdollisuuden lukea myös uusimman numeron Energiasanomista.
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on valvonut suomalaisten palkansaajien etuja jo lähes sadan vuoden ajan. Sivusto tajoaa tietoa järjestön aluetoiminnasta Suomessa sekä työelämää koskevan tietopaketin.
 • Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys SHY Ry
  Suomen Hitsausteknillinen yhdistys edustaa asiantuntemusta hitsausalalla ja edistää hitsaustekniikan kehityksen tuntemista Suomessa. Sivustolla voi tutustua mm. Hitsaustekniikka-lehteen, joka on alansa ainoa ammattilehti.
 • Suomen Yrittäjät
  Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään Suomen suurin elinkeinoelämän järjestö, jonka sivusto tarjoaa asiakkailleen velmennuspaketteja mm. markkinointiin, verotukseen ja rohoitukseen. Sivuilla myös ajankohtaisia asioita uutisista ja koulutuksesta.
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK tarjoaa järjestäytymisvaihtoehdon kaikille koulutustasosta riippumatta. Sivustolla tietoa työelämän uudistamisesta, mm. luettelo hyvän työpaikan kriteereistä sekä tietoa työpaikkaväkivallasta.

Metalliteollisuus

 • AKAVA
  AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Sivuilla osio mm. opiskelijoille, jotka ovat tärkeä osa AKAVAa ja sen jäsenjärjestöjä.
 • Eduskunta
  Suomen eduskunnan sivut antavat käyttäjälle tietoa mm. eduskunnan historiasta sekä erilaisista tapahtumista. Sivut sisältävät myös eduskuntaa ja eduskuntatyötä esitteleviä viittomakielisiä videoinserttejä.
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. Tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.
 • Elinkeinoelämän valtuuskunta
  EVA on suomalaisen elinkeinoelämän perustama järjestö. Se luotiin suomalaisen elinkeinoelämän eri alojen yhteiseksi organisaatioksi. Sivustosta löytyy ajankohtaisten uutisten lisäksi vierailevien henkilöiden kirjoittamia raportteja.
 • Energiateollisuus ry
  Energiateollisuus ry:n sivuilta saa tietopaketteja mm. sähkötuotannosta, kaukolämmöstä sekä energiansäästöstä. Lisäksi sivut antavat mahdollisuuden lukea myös uusimman numeron Energiasanomista.
 • Koneyrittäjien Liitto
  Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö, joiden sivusto sisältää tietoa FinnMetkon Koneyrittäjä-lehdestä, koneyrittäjien koulutuksesta sekä FinnMetko-messuista.
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on valvonut suomalaisten palkansaajien etuja jo lähes sadan vuoden ajan. Sivusto tajoaa tietoa järjestön aluetoiminnasta Suomessa sekä työelämää koskevan tietopaketin.
 • Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys SHY Ry
  Suomen Hitsausteknillinen yhdistys edustaa asiantuntemusta hitsausalalla ja edistää hitsaustekniikan kehityksen tuntemista Suomessa. Sivustolla voi tutustua mm. Hitsaustekniikka-lehteen, joka on alansa ainoa ammattilehti.
 • Teknologiateollisuus ry
  Teknologiateollisuus Ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa. Sivuilta saa tietoa alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, tulevista seminaareista sekä projekteista.
 • Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI
  Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry. on yksi Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) 27 jäsenliitosta. Sivuilla paljon ajankohtaisia asioista ja yleisimmin kysyttyjen kysymyksien sivusto mm. järjestäytymisestä ja yleissitovuudesta.
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK tarjoaa järjestäytymisvaihtoehdon kaikille koulutustasosta riippumatta. Sivustolla tietoa työelämän uudistamisesta, mm. luettelo hyvän työpaikan kriteereistä sekä tietoa työpaikkaväkivallasta.
 • Yritysturvalllisuus EK
  Yritysturvalllisuus EK tuottaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta, julkaisuja ja kehittämispalveluja. Kattavaa infoa mm. henkilö-, rikos-, tieto-, toiminta-, ympäristö- ja työturvallisuudesta.

Rakentaminen

 • Rakennusliitto
  Rakennusliitto ry:n tarjoaa asiakkailleen sivustoillaan tietoa liitosta, jäseneksi ryhtymisestä, mutta myös tietopaketin pienrakentajille. Aina ajankohtaisia asioita löytyy tapahtumakalenterista.
 • Rakennusteollisuus RT Ry
  Rakennusteollisuus RT ry:n sivuilta saa tietoa järjestön toiminnasta, sekä ympäristöasiasta. Kuluttajille löytyy opaspaketteja mm. asunnonostosta, tonttien myynnistä, remontoinnista sekä rakennuksesta. Nuorille löytyy tietoa erikseen mm. koulutuksesta.

Sähköala

 • Energiateollisuus ry
  Energiateollisuus ry:n sivuilta saa tietopaketteja mm. sähkötuotannosta, kaukolämmöstä sekä energiansäästöstä. Lisäksi sivut antavat mahdollisuuden lukea myös uusimman numeron Energiasanomista.
 • Sähköalojen Ammattiliitto Ry
  Liiton jäsenet työskentelevät sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa tai opiskelevat alan ammatteihin. Sivuilla myös Sähköliiton omaa alaa koskeva keskustelupalsta.

Tietopalvelut

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos on yksityinen talouden tutkimus- ja ennustelaitos. Laitos tekee tutkimuksia ja talousennusteita. Tutkimuksista saa tietoa mm. hakukoneeen perusteella, josta voi etsiä tietoa käynissä olevista tutkimuksista.

Turvallisuus

 • Yritysturvalllisuus EK
  Yritysturvalllisuus EK tuottaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta, julkaisuja ja kehittämispalveluja. Kattavaa infoa mm. henkilö-, rikos-, tieto-, toiminta-, ympäristö- ja työturvallisuudesta.

Työnantajajärjestöt

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. Tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.
 • Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto Ry
  Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry KTT on Kirjapainojen ja painamista palvelevien yritysten etujärjestö, jonka sivuilla on tietoa järjestön toiminnasta sekä tietoa luotettavista painotuotteiden tekijöistä. Tietoa myös Gutenberg-lehdestä.
 • Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI
  Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry. on yksi Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) 27 jäsenliitosta. Sivuilla paljon ajankohtaisia asioista ja yleisimmin kysyttyjen kysymyksien sivusto mm. järjestäytymisestä ja yleissitovuudesta.
 • Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN Ry
  Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry. YTN:llä ei ole henkilöjäseniä, vaan jäseninä ovat akavalaiset liitot. Järjestön esitteitä ja oppaita on mahdollisuus tilata sivuilta.